Hur vi når resultat med vår kommunikation?

Att ansvara för kommunikationen

I NLP finns ett antagande som lyder ”du får den respons du framkallar” vars betydelse väl är kristallklart. Jag ansvarar själv för hur jag vill att resultatet ska bli av min kommunikation. Det tankesättet utmanar mig egen förmåga i betydelse hur jag hanterar mina egna tillstånd,  min kunskap, hur kreativ jag är och framförallt, vad är mitt mål med denna kommunikation? Och hur hanterar jag mina egna blockeringar och känslor/tillstånd?

Det finns inga omotiverade människor

Det finns också ett annat kontroversiellt antagande vilket är en favorit och som jag personligen haft mycket hjälp av som vägledning i mitt arbete med att förmedla kunskaper och coacha beroendepersoner. Det lyder ”det finns inga omotiverade människor, det finns bara inflexibla socialarbetare, behandlare osv”  Syftet med att tänka på detta viset är att jag riktar in mig på och tar ansvar för själva kommunikationen genom aktivt lyssnande och att följa och anpassa mig till personens mentala  karta av världen oavsett vad han/hon har för mål och argument. Jag kan ha vilka personliga synpunkter, tankar och känslor jag vill (de är mina) men det är ju inte jag som ska leva personens liv. Detta synsätt neutraliserar till stor del mina egna tankar och känslor om innehållet i personens argument och mål. Jag får distans och kan på så vis lättare och effektivare bedöma fakta.

Denna strategi skapar rapport (god kontakt) och ger möjligheter till att möta och leda personen mot dennes mål. Det blir alltså mitt ansvar att kommunikationen fungerar även när vi inte är överens. På det viset begränsar eller blockerar jag inte min egen kunskap och kreativitet och samtidigt utmanas den samma.

Äga sin förändring

Individen äger problemet och behöver, kan och vill ta ansvar för det. Personen ska äga sin egen förändring oavsett vad jag tycker om lösningen. Jag utgår från att individen själv har alla resurser att lösa sina sk problem eller så kan de skapa resurser till det. Ofta är det så att personen inte vet att han/hon vet. Mitt uppdrag att tydliggöra detta och visa alternativ men det är personens ansvar att hitta lösningen och praktisera den i verkligheten. Först då blir den en lösning.

Allt du gör, påverkar det känslomässiga tillståndet hos den andre personen. Allting du gör, bestämmer vad motparten uppfattar och tror om den situation och organisation du befinner dig i.

Noam Chomsky och Tranformational Grammer

1957 publicerade Noam Chomsky sin berömda doktorsavhandling. Titeln på denna var ”Transformational Grammer”  Hans forskning kom att bli en hörnsten i en ny skola i lingvistiken. ”TG”  fokuserade på vad och hur människan modifierade information de fått för att den skulle kunna kommuniceras med andra människor. Chomsky noterade att när individen haft en upplevelse så samlade de mängder av information och lagrade den i kroppen. När de berättade för någon om sin upplevelse så kunde de inte förmedla hela upplevelsen. De berättade bara en del eller delar av upplevelsen. Det behövdes inte mer för att kommunicera. Transformational Grammer är studien av den del av lingvistiken som en person använder för att reducera och anpassa information för att den ska bli möjlig att kommunicera verbalt.

I spåren av forskning

Som alltid när någon uppfinner eller gör något som man inte kunnat eller gjort förut så följer andra efter. I spåren av Chomskys forskning finns bla NLP” (hur vi kommunicerar med hjälp av våra sinnen och språkmönster) och ”Metaprogram (hur människan sorterar information) som används till att studera hur individen kommunicerar genom att ta reda på vilka metaprogram personen använder och på så vis kommunicerar med personens inre mentala karta.

Vad är ett metaprogram?

Det är interna program (filter) som hjälper människan att finsortera information du tar in genom dina sinnen. Metaprogram ingår i NLP kommunikationsmodell som är en grundläggande del i NLP/EFT modellen. Metaprogram finns som fristående metod och utbildning med Shelley Rose Chavet från Kanada. En bra utbildning.

Kommunikationsmodellen bygger på att människan tar in information genom sina sinnen och jämför med tidigare erfarenheter och upplevelser. Miljontals impulser eller signaler med information uppfattas av dina sinnen varje sekund. Enligt den amerikanske psykologen George Millers forskning från 1956 kan människan bara hantera 7+- 2 delar av information i det medvetna samtidigt och för att vi ska kunna kommunicera med varandra så behöver informationen grovsorteras eller filtreras vilket görs genom grovfiltren uteslutning, generalisering och förvrängning (se NLPEFT modellen)

Exempel på de vanligaste förekommande metaprogrammen är:

Till – Bortifrån
Intern – Extern
Alternativ – Rutin
Likhet – Olikhet
Generell – Specifik
Proaktiv – Reaktiv
Möjlighet – Nödvändighet

”Vi är vad vi tänker. Allt det vi är kommer från våra tankar. Med våra tankar skapar vi världen” Buddha

Rapport

Allt beteende är kommunikation. Icke kommunikation är inte möjlig. När du kommunicerar med någon annan noterar du omedvetet dennes kroppsspråk och reagerar med dina tankar och känslor.

Forskning visar att framförallt vid en presentation inför  grupp så beror 55% av påverkan på kroppsspråket. 38% beror på hur vi använder rösten och bara 7% beror på ordets innehåll. Om kroppsspråk och ord inte stämmer överens så tror vi på kroppsspråket. Det finns en illusion att vi förstår varandra bara för att vi kan säga eller upprepa samma ord. Detta är ofta en källa till missuppfattningar.

Rapport innebär i korthet en relation av harmoni och samspel. Man deltar i den andres dans genom att matcha dennes hållning och rytm. Utan rapport ingen kommunikation. Därför är det viktigt i alla möten och samtal att alltid först skapa rapport. Först med dig själv och sen med personen. Sen är det dags för nästa steg. Den enda gången man kan göra avkall på detta är när en person har panikångest. Då gäller att åtgärda detta.

Här är några sätt att skapa rapport med en annan människa
 • Dig själv (ditt egna tillstånd)
 • Representationssystemet (hur människan tänker) Bild ljud, känsla.
 • Submodaliteter (minsta beståndsdelar i tänkandet)
 • Fysiologin (kroppsspråket)
 • Rösten
 • Gester
 • Andningen
 • Orden
 • Delar av information
 • Språkmönster
 • Gemensamma upplevelser
 • Metaprogram
 • Värden
 • Föreställningar
 • Ankringar
 • Logiska nivåer (se NLP/EFT modellen)
 • Personens tillstånd

 

Utgångspunkter i goda relationer

Det som är viktigt för en god kontakt är att samla in så mycket information som möjligt om hur den andre tänker, tar emot och behandlar information. Vi strävar omedvetet efter att rätta oss efter den andres rytm. Känner man till kommunikationens spelregler är det lätt att bygga upp en god kontakt även i situationer där du normalt inte skulle lyckas med det. Det kan också vara av vikt att bli medveten om hur ditt eget beteende uppfattas och vilka känslor det väcker hos motparten.

Första steget:   Ditt eget tillstånd

Se till att du är i resurstillstånd innan du träffar personen eller försöker lösa problem.

Andra steget:   Mål/Syfte med samtalet/mötet

Var klar över syftet och målet med samtalet eller mötet.

Tredje steget:   Tänk positivt om den andre

Du kan utgå ifrån att det inte finns några omotiverade människor. Människor gör sitt bästa för att samarbeta. Den här inställningen hjälper dig att ta ansvar förr din egen kommunikation. Vad vi tänker om andra påverkar dem omedvetet genom våra kroppssignaler. Människor reagerar på ditt beteende inte på dig. Det innebär att ditt budskap ska stämma överens med sinnesstämning och att ditt agerande ska matcha ditt verbala budskap.

Fjärde steget:  Ta reda på den andres karta av världen

Lyssna aktivt på vad är som är personens lösning på problemet? Ge personen valmöjligheter att hitta lösningar som är förankrade utifrån sig själv. Om personen inte har eller får valmöjligheter uppstår upprepning och gamla tanke och beteendemönster träder i kraft automatiskt.

Människor ska äga sin egen förändring.

Femte steget:  Var flexibel och välj det alternativ som passar bäst för tillfället

Du själv är också bunden till dina begränsningar. Allt beteende är begripliga i förhållande till det sammanhang där de uppstod. Utgå från att personen själv vet bäst. Det är han eller hon som har mest erfarenhet av problemet. Var vägvisare för personen och anpassa åtgärd och metoder efter personens behov.

Att lära sig NLP förenklar kommunikationen mellan människor därför att NLP skapades i studier hur människor kommunicerar. Varje människa gör NLP på sitt sätt.

Fortsättning följer inom kort