2013-14 088

Innehåll på sidan
 • Förändring två delar
 • Mitt tänkande
 • Det börjar med ett val
 • Personkategorier
 • Motivationskategorier
 • Faser i behandlingen/förändringen
 • Behandlare, coach eller utbildare
 • Utbildning för förändring
 • Grundprogram för förändring
 • Grundkurs 14 dagar
 • Förstärkningskurs 14 dagar
 • Fördjupningskurs 5-14 dagar
 • Utvecklingskurs 5 dagar
 Vad är behandling?

Behandling inriktas på att underlätta den naturliga utvecklingsprocessen i människors liv och handlar till stor del om förändring.

Förändring handlar alltid om två delar

Det gamla som du lämnar och det nya som du kommer till. Det gamla är tryggt och bekant, kanske tråkigt ibland, jobbigt ibland men mentalt bekvämt. När du ska lämna det gamla är det ofta som du upplever av att skiljas från en kär gammal vän. Det är en av livets separationer. Födelsen är den första. Det handlar om att lämna och våga det nya… Eller föredrar jag ett tryggt helvete istället för ett okänt paradis. Förändring väcker ofta starka känslor och vi är ofta negativa till nyordningar innan vi genomför dem. Vi gör inte alltid förändringar av fri vilja. Oro, rädsla trygghetsbehov gör att vi både medvetet och omedvetet återgår till gamla automatiserade vanor. Dessutom ska du lämna en roll och ibland skapa en helt ny identitet.

Mitt tänkande

Min filosofi är att människan har de resurser de behöver eller så kan de skapa dem. Misslyckande existerar bara i tänkandet. Det är feedback och kunskap (förbättringsmaterial) på ett beteende. Det finns inga omotiverade människor. Det handlar om att möta personen  i dennes mentala karta (verklighet) av världen. Min erfarenhet av ca 40 års verksamhet i behandlingsvärlden är att det mesta är möjligt och lösbart förutsatt att personen själv vill. Om inte är det min uppgift att motivera och visa på alternativ, vägar och möjligheter. Men besluten är i de flesta fall personens egna.

Det är viktigt att sträva efter att personen själv så långt som möjligt ska äga sin egen förändring. Här är min roll som behandlare/coach viktig. Ska jag gråta med personen och gå någon mil i hans/hennes skor, eller ska jag lyssna (gratis handledning) och förmedla kunskap och tillåta personen själv ta ansvaret. Ju mer behandlaren gör,  ju mindre gör klienten. Respekt för människor är att tro att de klarar att hitta sina egna lösningar till problem och förändring och framförallt förmedla den kunskapen och tron till personen ifråga.

Förändring av problem börjar med att fundera ut hur slutmålet ser ut.

Det finns ett uttryck som speglar detta. ”Om du inte vet vart du ska, så hamnar du förmodligen någon annanstans”. Först tar man reda på vad man vill förändra. Sen är det viktigt att ha ett mål och syfte med vad man vill förändra. Vad man vill uppnå med förändringen och vad konsekvenserna blir av målet. Hur vet man när förändringen är avslutad då?

Det börjar med ett val.

Du vill att ditt liv ska se annorlunda ut på något sätt. Hur kommer det att vara annorlunda? Vad blir skillnaden? Det är i framtiden du ska leva, så hur vill du att din framtid ska se ut? Om du inte hade dessa problem/hinder hur skulle ditt liv se ut då? Och vem säger att problemet är ett problem?

Det är viktigt att personen redan i detta skede väljer att skapa sin framtid i tänkandet (målbild). Han eller hon ska redan från början känna att det är möjligt och stimulerande att hitta lösningar på problemet, göra förändringar och utveckla lösningar till ett liv med bra kvalitet.

Här har du som terapeut/coach ett stort ansvar.

Det är viktigt att betona att det är oftast ett hårt arbete och mycket träning att göra dessa förändringar, men spännande och utvecklande. Detta är en utmaning, där du skriver ditt eget framtidsmanus.

Olika personkategorier av problem med missbruk och beroende

För att behandling och åtgärder ska kunna anpassas är det viktigt att bedöma problemets svårighet, personens behov och mål  och vilken social förankring personen har. Populärt heter det ju att man skräddarsyr åtgärden.

Jag har gjort en generell indelning utifrån de erfarenheter jag gjort under åren i behandlingsvärlden. Den gör inga anspråk på att vara vetenskaplig men har varit och  är praktisk användbart för mig i bedömningen av vilka behandling/ utbildningar som passar personen.

1. Dolda och anonyma

Socialt förankrade med familj, arbete, vänner, fritid. Festdrickande oftast koncentrerat kring helg. Tillfälliga problem. Dagen efter rattfylla, semesterdrickande, alkohol som avkoppling etc. Få skador på kropp och hjärna men däremot början till skador på värdesystemet vilket genererar begynnande problem i relationen.  Tycker att oftast drickandet är normalt och en del av livet men har trots det har de en ökad ångestnivå. Lever i en riskzon till för mycket drickande. Motiverade att göra något. Viktigt med anonymitet och sekretess.

2. Kända med relationer och arbete

Socialt förankrade med familj, arbete, vänner och fritid. Helg och festdrickande. Mer regelbundet och återkommande problem med gräl, ekonomi, rattfylla, dagen efter, semesterdrickande. Storhelgs drickande av större format. Försvarar sitt agerande med bagatellisering och förnekelse. Har oftare ångest och skuldkänslor. Begynnande skador på kropp och hjärna (tänkandet) och värdesystemet. Upplever sug och längtan efter alkoholen oftare. Har början till ett skadligt bruk. Delvis kända av myndigheter, sjukvård och nyfikna. Motiverade att göra något. Viktigt med sekretess och i viss mån anonymitet.

3. Kända med arbete och social förankring

Socialt förankrade med arbete. Konflikt i eller tillfälliga relationer. Regelbundet drickande  och drogande varje helg men även andra dagar. Återkommande problem med dåligt mående i form av oro, ångest, nedstämdhet och sug. Tillfälliga eller ofta problem med arbetet, ekonomi, känslor och relationer. Skador på hjärnan (tänkandet), kroppen och värdesystemet. Ökning av förnekelse, bagatellisering, ångest sug, skuldkänslor, isolering och sämre självkänsla. Alkoholen/drogen börjar betyda mer och mer i vardagen. Lever i en brytpunkt i livet. Står vid vägskälet förändring eller ett omfattande skadligt bruk eller beroende? Motiverade med en viss fördröjning. Sekretess är viktigt.

4. Kända utan arbete och social förankring

Regelbundet och destruktivt drickande/drogande. Större beroendeproblematik. Oftast ungkarlar/kvinnor med skadade relationer. Oftast arbetslösa eller i beredskapsarbete. Ekonomiska svårigheter, inget körkort, större skador på hjärnan, kroppen och det mentala. Problem med ångest, rädsla, självkänslan och nedstämdhet/depression. Har ett beroende. Har i regel etablerade kontakter med sjukvården, psykiatrin och socialtjänsten. Motivationen är ambivalent. Sekretess är dock viktigt för de flesta.

5. A-Laget (kronisk alkoholismen)

Långvarigt missbruk. Dagligt drickande och drogande med få nyktra perioder. Ofta social misär (bostad, hygien, ekonomi, relationer) och på hjärnan, kroppen och det mentala. Står sällan till arbetsmarknadens förfogande. LVM personligheter. Många har behov av skyddat boende och tillsyn. Motiverade till korta insatser och aktiviteter. Kräver långsamt arbete och anpassning.

De olika kategorierna kräver olika insatser efter olika behov och mål  i form av behandling,, förändringsarbete, utbildning och socialt stöd. I NLP/EFT modellen finns utbildningar och kunskaper för alla kategorier och problem som är väl testade under flera år i olika kommunala öppenvårdsmottagningar. Modellen går att anpassa till alla kategorier.

Motivationskategorier
 1. Besökare (förnekelse, motiverad genom tvång som LVM, kriminalvård etc). Ingen ide att ge uppgifter. De gör dem inte. Ge positiv feedback och skapa en kontakt för vidare träffar.
 2. Klagare  (Fokus på andra). Ingen ide att ge uppgifter. De är i regel inte motiverade då de anser att problemet är någon annans. Ge positiv feedback och tacka för informationen.
 3. Klagarkund (ambivalens mellan fokus på andra och egen motivation). Ge positiv feedback och fråga om de vill ha uppgifter?
 4. Kund (motiverad att göra förändringar). Ge positiv feedback och ge uppgifter utifrån det samtal du har haft nu.
Faser i behandlingen/förändringen (tidigare på Sofieholmsgruppen i Eksjö)
1. Inledning (informations och kontaktfas)
 • Information teori och praktik. Kan vara 1-3 träffar eller efter behov
 • Etablera kontakt (rapport)
 • Inledande målsättning (personens mål)
 • Genomförandeplan (kort tidsplan)
2. Etableringsfas (strukturering och tröskelfas) ”Flumfas”
 • Grundkunskaper enligt grundprogram och behov
 • Ambivalens (Bestämma sig för vad och var man ska ha kontakt. Väcker ångest och rädsla. Återfallsperiod
 • Insikt (Den sk polletten trillar ner) Det här är en viktigt beslut. Det är det sk ”vägskälet”
 • Eget ansvar att fatta ett beslut
 • Beslut om fortsatt kontakt och behandling/utbildning
 • Grundkurs/Utbildning 14 dagar med uppföljning
 • Nya mål
 • Ny genomförandeplan med längre tidsperiod
3. Förändringsfas (Behandlingsfas)
 • Förändringsbeslut (framtid + gammalt tankemönster = kaos)
 • Beteendeanalyser/ASI  (tillgång till förbättringsmaterial)
 • Målarbete (kort/lång sikt)
 • Förstärkningskurs 14 dagar med uppföljning
4. Arbetsfasen
 • Konfrontation och exponering enligt förbättringsmaterialet
 • Bearbetning och urladdning
 • Testperiod
b.  Fördjupningsfas
 • Trauma
 • Problembeteende från det förflutna
 • Begränsande trossatser
 • Fördjupningskurs 5-14 dagar med uppföljningscoachning
5. Belöningsfas
 • Nya mål (Framtiden)
 • Planering framtidssituationer (specifika tekniker)
 • Nya ankringar (tidslinje)
 • Utvecklingskurs 5 dagar med coaching
6. Kontakt för framtiden

Träffar någon gång om året eller efter behov. Syftet att gradera upp kunskapen, tänket och inspirationen.

Är du behandlare, coach eller utbildare?

Återkommer här

Utbildning för förändring

Det första steget efter beslut om kontakt är att hantera akuta hinder för kommunikationen såsom skjuta upp syndromet, okunskap, ångest, sug, motstånd, tvivel, oro, rädsla för att få arbetsro. Förändring av beroendeproblem handlar alltid om två delar, psyket och kroppen. Högra sidan av bilden visar vad som händer i kroppen när det blir störningar av något slag. Det är viktigt att bedöma både kropp och själ och vidta åtgärder efter det. NLP/EFT modellen innehåller program för både kroppen och själen. Här kan det vara av vikt att samarbeta med sjukvården och andra aktörer vid behov.

Grundprogram för förändring för beroendeproblem
 • Hantera akuta hinder (ångest, rädsla, motstånd, smärta, motivation, drogen)
 • Psykologiska, mentala, fysiska och biologiska förändringar                                        2014-08-20 16.24.44
 • Människans kommunikation
 • Hjärnans funktion och påverkan.
 • Kidnappad hjärna/Belöningssystem
 • Hinder för förändring
 • Psykologiska blockeringar
 • Hur fungerar kroppen
 • Kroppsliga skador
 • Förnekelse/Självömkan och Insikt
 • Känslor/Tillstånd (hur fungerar det?)
 • Efterakuta abstinensproblem
 • För/nackdelar med beteendet på kort/lång sikt
 • Beteendeanalyser
 • Relationer och problematiken
 • Kommunicera dina symtom
 • Hantera dina känslor/tillstånd
 • Återfallsprevention
 • Mål för framtiden

Nästa steg är utbildning på internat eller i öppenvård som anpassas till individens problematik, situation, behov och mål.

Grundkurs 14 dagar

Alt 1. 14 dagars internat för grundutbildning med 18 månaders uppföljning + individuella samtal och utbildning för anhöriga och arbetet.

Alt 2. 7 dagars internat för intensivutbildning + 7 dagar i närmiljön för praktik av kunskapen med 18 månaders uppföljning och utbildning för anhöriga och arbetet.

Alt 3. 14 dagars dagutbildning i närmiljön med 18 månaders uppföljning och utbildning för anhöriga och arbetet.

Alt 4. Kvällsbehandling   Återkommer med info här.

Förstärkningskurs 14 dagar

Alt 1: 7 dagar intensivutbildning på internat + 7 dagar i närmiljön för praktik av kunskapen + uppföljning och individuella samtal

Fördjupningskurs 5-14 dagar

5-7 dagar på internat och i närmiljön + uppföljning och individuella samtal. Behovet styr längden på utbildningen.

Utvecklingskurs 5 dagar

5 dagar på internat + coaching

Mer  info inom kort

NLP/EFT modellen ger dig kunskap, konkreta verktyg och inspiration att förändras och utvecklas till det du vill.

Fortsättning följer