Är alkoholproblem enkelt att lösa? Ja egentligen. Just say no enligt Nancy Reagan … men???

Innehåll på sidan
 • Vad är alkoholproblem
 • Testfrågor
 • Symptom som är relaterade till alkoholkonsumtion
 • Kunskaper och valmöjligheter
 • Alkoholberoende uppvisar speciella egenskaper
 • Psykologiska och biologiska förändringar
 • Träna undvikande
 • Missbruk har sitt eget tänkande
 • Ångest och sug
 • Egenskaper som utmärker beroende
 • NLP/EFT modellen framtidens alkohol/drogbehandling

Vad är alkoholproblem?DSC00416

Det finns olika förklaringsmodeller beroende på vem man frågar. En enkel förklaring är följande:

”Fortsatt användning trots uppenbara negativa konsekvenser

Vad är beroende?

”En stark önskan eller känsla av tvång att ta drogen”

Svårigheten att kontrollera användandet, tidpunkten,  mängden, tempot eller avsluta.

Fysiologiska abstinensbesvär eller bruk av alkohol för att undvika ångest och abstinens.

Toleransökning. Växande försummelser av relationer, nöjen, och intressen för att istället använda drogen. En växande tidsåtgång för återhämtning efter användandet.

Några bra testfrågor

Har du någonsin känt att du borde minska din alkoholkonsumtion?

Har du blivit irriterad på människor som har haft synpunkter eller kritiserar dig?

Har du någonsin haft dåligt samvete eller känt skuld och skam för ditt beteende?

Har du någonsin tagit återställare på morgonen för att lugna nerverna?

Vid två eller fler positiva svar föreligger oftast alkoholproblem som det finns all anledning att gå vidare med. Oftast räcker första  frågan.

Symtom som kan vara relaterade till för hög alkoholkonsumtion

 • Högt blodtryck
 • Magbesvär
 • Oro, ångest och sömnsvårigheter
 • Kronisk luftrörskatarr
 • Ryggbesvär
 • Upprepade olycksfall
 • Rytmrubbningar på hjärtat
 • Förlamningar
 • Täta och svårläkta infektioner
 • Svårläkta eksem och sår
 • Höga blodfetter
 • Tröghet i tänkandet
Kunskaper och valmöjligheter

Behandling innebär att underlätta förändringsprocessen. Den huvudsakliga uppgiften är att ge personen kunskaper och olika valmöjligheter till alkoholberoendets repetoar. Om inga andra valmöjligheter tillförs till personen uppstår upprepning (automatik) vilket innebär att om inte du kan förändra ditt tänkande så uppstår samma beteende, samma känslor m.a.o, det blir som det alltid har blivit med den skillnaden att kroppen och hjärnan påverkas och skadas efterhand  mer och mer vilket leder till begränsningar i livsföringen. Det skadar också känslolivet och leder till psykologiska och känslomässiga blockeringar och skador.

NLP/EFT modellen har ett antagande som lyder ”man väljer alltid det alternativ som man har till hands just nu vilket är det bästa valet för stunden” Man är dock förbunden till sina begränsningar och blockeringar att göra de val som är tillgängliga. Ett annat antagande är att alla beteenden är helt förståeliga i förhållande till det innehåll ur vilket de ursprungligen uppstod. Problemet är inte att man gör felaktiga val utan att det inte finns tillräckligt med valmöjligheter vilka dessutom krymper så länge dryckesprocessen pågår. Följaktligen agerar människor utifrån gamla instruktioner som saknar grund i nutiden (ingen utveckling har skett). Ju starkare beteende ju mer sannolikt är det förbundet med personens överlevnadsvillkor.

Alkoholproblematiker uppvisar speciella egenskaper

En människa med alkoholproblem uppvisar speciella egenskaper, tänkesätt och beteenden. Det har skrivits mycket om vad som inträffar hos människor under denna process. Mycket har handlat om själva alkoholen och nykterhet. Det finns olika nivåer eller faser av användandet av alkohol. Problemet påverkas av arbetssituationen,  det sociala livet och personens egen vilja att förändra. Faktorer som är viktiga att ta hänsyn till när man planerar någon form av behandling eller förändring. Alla är väl överens om att det behövs någon form av förändring när det har uppstått problem av det här slaget. Frågan är bara, vilken förändring förutom inledande nykterhet?

Det som är det absolut viktigaste är att möta person i dennes karta av världen och respektera dennes egen vilja och lösning. Ska du som behandlare/coach gråta med personen och gå någon mil i dennes  skor eller ska låta personen själv ta ansvar för sitt eget liv?

”Jag kan mata dig med fisk så blir du mätt denna dag, men om jag lär dig fiska blir du mätt hela livet”

Psykologiska och biologiska förändringar

Det finns psykologiska och biologiska förändringar som kopplas till alkoholproblem. Det finns belägg för sambandet mellan alkoholbruk och reduktion av bla dopamin och serotonin i neuromottagaren. Alkoholen rubbar bindningarna av endorfiner vilket sänker dessa nivåer i hypofysen. Dessa förändringar i hjärnan gör att belöningssystemet gradvis byggs om och blir känsligare.

Det visar sig genom att personen uppvisar bla låg stresstolerans, försämrad insiktsförmåga, omogenhet, självupptagenhet, depression, ilska  och dålig självkänsla. Dessa kännetecken och mentala förändringar visar sig vara direkt associerade med själva dryckesprocessen snarare än med individens personlighet. Men de kan bli en del av personligheten om man inte gör något åt problemet.

Allt eftersom alkoholen kommer vara mera dominant blir behovet av att förneka dessa förändringar större vilket är en mycket skadlig strategi. Ibland brukar man jämföra detta med den trotsiga tvååringen. I detta fall handlar det om att väcka den vuxne delen av individen.

Träna undvikande

En beroende bygger interna skyddsmurar för att skydda sig från konsekvenserna av beroendet. Man söker inte lösningar därför det möter så starka behov av att förändra vilket i sin tur skapar ångest och rädsla. Dessa känslor grovfiltreras genom uteslutning, förvrängning och generalisering och självsabotage (ex skjuta upp). Man tränar på det viset sig i att undvika att tänka på det. Detta är ofta en omedveten och automatisk  process som i den fortsatta processen inkluderar försvar som agera ut, rationalisering och projektion. Man skapar en föreställning av att beroendet inte är ett problem och att livet fungerar normalt (isolering).

Personen utvecklar ett sk alkoholtänkande och blir gradvis beroende av alkoholen som ingår i systemet i kroppen både fysiskt men framförallt psykologiskt. Personen styrs till stor del av automatiska  tankemönster som ofta tränats in under en lång tid. Det utvecklar också rent tankemässigt föreställningar som leder till destruktiva tanke, tvångskänslor och beteendemönster. Tänkandet är problemet, inte alkoholen.

Mycket av det vi upplever styrs av våra emotionella tillstånd och om du inte kan hantera dessa så blir du beroende av dem både fysiologiskt och psykologiskt.

NLP/EFT modellen bygger på att utvidga definitionen av missbruk/beroende för att inkludera varje tänkande som skapar en obekväm reaktion eller känsla inom dig och som du tycks svårt att förändra. Dessa känslotillstånd skapar psykologiska blockeringar som ofta är svåra att hantera så att de ofta leder till beroendeproblematik eller någon förvirring för att hantera smärtan.

Missbruk har sitt eget tänkande

Missbruk har sitt eget tänkande (delperson) och problemet är att det vanligtvis händer utanför vår medvetna kontroll. Vi är medvetna om de smärtsamma känslor och den frustration av försök och misstag som görs för att förändra detta. Detta händer gång på gång och skapar i sig egna mönster i hjärnan (psykologiska blockeringar). Det som är viktigt är möta den delpersonen för att skapa en dialog och bearbeta eventuella hinder för förändring.

Gary Craig skaparen av EFT uttrycker några intressanta reflektioner kring alkohol och beroende. Enligt hans erfarenheter (och mina) är en orsak till det dåliga behandlingsresultatet att den inte fokuserar på den egentliga orsaken. Så vad är då den egentliga orsaken?

Ångest och sug

Enligt Gary C så är orsaken av allt beroende ångest, sug och rädsla. En obehaglig känsla som tillfälligt maskeras med lugnande medel eller genom något annat ämne eller beteende. En obehaglig känsla som människor oftast inte vet hur de ska hantera. Personen hänvisar ofta sitt beroende som en nervös (ångest) vana eller till ökad stress (ångest). Ta bort en beroendes substans (lugnande medel) och de blir mycket rastlösa och oroliga (ångest). De blir nervösa vid blotta tanken att mista substansen. Om man lyssnar på vad de säger om sitt beroende så hör man ofta säga ”det lugnar mig” Det är den mest konkreta ledtråden av dem alla. Varför skulle de behöva lugna sig om man inte kände någon oro eller ångest?

En beroende söker sig till sin favoritsubstans för att lugna sin ångest. De gör det i syfte att lugna ner sitt inre och bli av med ångesten. Beteendet är inte en dålig vana i detta fall, det fungerar ju. Det är ett ångestdrivande begär som ber om lindring.

Problemet är att substansen eller beteendet bara lättar på ångesten tillfälligt. Det maskerar problemet ett tag. När effekten av det lugnande försvinner kommer ångesten tillbaka. Alltså måste proceduren upprepas om igen och igen och igen. På så vis växer ångesten och associeras med det lugnande medlet. Drogen eller beteendet blir samma sak som ångestbefrielse och det blir en ond cirkel som trappas upp.

Ofta blir ångesten mer intensiv när man är beroende av det lugnande medlet och det blir en svårbemästrad abstinens. Smärtan av abstinensen blir ett högt pris att betala men ofta fördrar människor detta (initialt) framför riskerna med sitt missbruk.

Några exempel på egenskaper som utmärker en beroende att beakta vid behandling.
Intime funktion

Innebär att personen fokuserar på nuet och en direkt behovstillfredsställelse. Till detta hör frånvaron av konsekvenstänkande. Personen lider av virtuell amnesi (skenbar minnesförlust) vilket i vissa fall förklarar deras beteende att dricka på kvällen och helt förtränga morgondagen och dess sysslor. Efter en tids drickande märker man också att deras uppfattning och planeringsförmåga försämras.

Skjuta upp (självsabotage)
Efterakuta abstinensproblem

Är ett fenomen som kan drabba personer efter lång nykterhet. Är vanligt och viktigt att ha kännedom om.  Trots nykterhet kan man drabbas av följande symtom. Okoncentration, förvirring, nedstämdhet, får minnesförluster, förlamning, trötthetskänsla, kodinationsproblem och låg stresstolerans. Detta kan upplevas som dagen-efter drickandet.

Associerad eller dissocierad

Skillnad på tankar och känslor. Personen beskriver tankar men tycker och tror att de beskriver och upplever känslor. Personer med alkohol/drog problem är oftast dissocierade i sitt tänkande vilket innebär att de skärmar av sig från känslor men beskriver verbalt (intellektualiserar) dessa utan att känna efter. De har svårigheter att vara associerade (uppleva känslan). Dissociationsprocessen tillhör ett av den beroendes starkaste försvar.

Närma sig eller dra sig bortifrån

Är det personens avsikt att närma sig lösningen eller problemet eller dra sig undan problemet? Vill han/hon sluta dricka eller vill han/hon må bra? Det är skillnad i tänkandet och agerandet mellan dessa två. Beroende uttrycker till största delen att gå bortifrån något (smärta, ångest, rädsla) vilket förstärker och förlänger problematiken.

Inre och yttre referenser

Hur relaterar personen till verkligheten? Definierar ha/hon det med inre tänkande/känslor och sin egen referensram eller han/hon det genom feedback från andra. Människor med problem av detta slag är ofta beroende av att veta vad andra (speciellt anhöriga) tycker för att ha kontroll.

Tro/föreställning

Är en generalisering av orsak och mening, vår förmåga och identitet. Den genomgripande tron är den som är förbunden med vår identitet (ex jag är dålig, jag klarar inte detta). Det går aldrig förändra ett beroende utan att förändra föreställningarna som begränsar mitt tänkande om mig själv och framtiden.

Delpersonlighet

Missbruk har ett eget tänkande och egen identitet (delperson) och problemet är att det vanligtvis händer utanför vårt medvetna kontroll. Vi är bara medvetna om de smärtsamma känslor och den frustration av försök och misstag som görs för att förändra dessa program som aktiveras gång på gång.

Sug/ångest

Allt beroende är beroende av lugnande medel av någon form, vilket administreras genom ångest och sug. Känslor du inte kan hantera är du beroende av och det leder ofta till återfall i känslan och i förlängningen i missbruk.

Förnekelse/Bagatellisering/Rationalisering

Några av människans vanligaste försvarsmekanismer och inte bara för beroendeproblem.

Psykologiska blockeringar

PR kan uppstå genom sjukdom, negativt tänkande, nedstämdhet/depression, missbruk av något slag och sekundärt vinstsyndrom. Även el och toxiner kan leda till PR. Dessa blockeringar i systemet gör att man inre är mottaglig för ex terapi och förändringar. Missbruk är den mest svårbehandlade psykologiska blockeringen.

Trauma

Känslomässigt starka upplevelser som förankrats i ditt inre och skapat besvärliga återkommande beteendemönster och starka känslor. Behöver laddas ur för att komma helt vidare.

Planeringshinder (hjärnskada)

Om man känner igen sig i det beskrivna och kommer till insikt att ”jag behöver göra något” Vad ska man göra då?

NLP/EFT modellen är en flexibel, utvecklande  effektiv (evidensbaserad) modell för personer med alkoholproblem.

Mer info inom kort