Begreppet stress myntades på 30 talet av Hans Selye.
Vetenskapligt brukar stress definieras som:

Organismens reaktion på varje krav som ställs på den

Stress är något som uppstår när man upplever en obalans mellan vad man kan prestera, vilka resurser man har tillgängliga kontra, vilka krav man ställs inför.
Det innebär att krav både låga och för höga krav kan vara stress. Det finns akut och långvarig stress och positiv och negativ stress beroende på hur du tolkar och reagerar på kraven.

Det är viktigt att skilja mellan akut och långvarig stress.

Akut stress innebär att vår kropp reagerar på en plötslig händelse genom att mobilisera kroppens krafter. Musklerna spänns och stresshormonerna adrenalin och noradrenalin strömmar in i blodet. Vi andas snabbare, hjärtat klappar fortare, blodtrycket höjs och energi frigörs. Det är nu vi är redo att antingen fly eller gå till attack.
Ett tredje stresshormon ”kortisol” reagerar inte direkt på akuta händelser utan utsöndras efter en tids stress i situationer där du inte har möjligheter till återhämtning.

Det är framförallt den långvariga stressen som är farlig för våra kroppar. Den innebär att vi går omkring med ett ständigt hormonpåslag. Detta hämmar hjärnans aktivitet och har en negativ påverkan på immunförsvaret.
Det har också negativ inverkan på minnet vilket gör att vi får svårigheter att lära nytt.

Positiv stress på lagom nivå kan vara stimulerande och göra att vi skärper koncentrationen, vilket gör att vi presterar bättre och får mer gjort. Stressen fungerar som en påtryckare eller inspiratör.

Negativ stress kännetecknas av känslor av vanmakt, otrivsel och tristess. Om stressen är för hög under en längre tid påverkas kroppens resurser och kortisol utsöndras. Detta ger oftast trötthet som symptom.  På sikt kan man utveckla stressrelaterade sjukdomar som hjärt/kärlsjukdomar, muskelbesvär, huvudvärk och magproblem som exempel.

Då du ställs inför en krävande situation händer tre saker i snabb följd:

1. Själva händelsen
2. Din uppfattning av händelsen
3. Din kropps reaktion på din uppfattning av händelsen

Händelsen kan du förmodligen inte styra själv. Däremot kan du påverka din uppfattning av händelsen och din kropps reaktion på den.

I NLP finns ett antagande som lyder:
Kroppen och psyket är delar av samma system
Kroppen talar om hur du mår. Ett första steg är att lära sig att lyssna på och känna igen dessa signaler och åtgärda dem på ett tidigt stadium.
Det viktigaste är inte att informera om stressen utan gör något konkret åt den.

NLP/EFT modellen innehåller en mängd intressanta och effektiva verktyg för hantering av stressymptom. Verktyg som minskar stressen och skapar mental balans.

Rekommenderade utbildningar efter behov

1. Lär dig akuta verktyg

2. Hantera din stress. Studiecirkel 30 timmar på kvällstid.

3. NLP/EFT/KBT.  Du lär dig verktyg efter behov.

4. Skapa din framtid, hela ditt förflutna och lev i nuet. En 7-14 dagars grundutbildning med ett års uppföljning.

5. Skapa din framtid. En studiecirkel på 30 timmar.

 

NLP/EFT  ”gör det mesta möjligt och livet lättare att leva”