CRA är en behandlingsmodell som bygger på principer i klassisk inlärningspsykologi.

Viktiga komponenter i CRA är positiv förstärkning och samarbeta med nätverket. Man identifierar inre och yttre faktorer som styr personens drickande. Det görs en funktionell analys. Man gör ett avtal om nykterhetsprövning och skapar mål utifrån personens behov och önskemål.

I CRA koncentrerar man sig nästan uteslutande på den positiva förstärkningen. Man bygger på det som fungerar. Detta ökar sannolikheten för att personen ska lyckas upprepa det positiva beteendet. I NLP kallas det att förankrar beteenden. I CRA förkommer även negativ förstärkning för att slippa obehag såsom oro, smärta eller ångest.

Inom inlärningspsykologin talar man även om andra begrepp som påverkar beteendet. Utsläckning inträffar när någon upplever att det inte spelar någon roll vad man gör, att ansträngningen får några  konsekvenser. I CRA använder man hellre utsläckning än bestraffning när en person har ett oönskat beteende. Utsläckning skapar mindre negativa biverkningar än bestraffning.

I första mötet berättar behandlaren vad CRA är och vad personen kommer att lära sig för att få bättre självkontroll och att behandlingen är tidsbegränsad.

Nästa uppgift är att identifiera förstärkare. Vad förstärker beteendet att ta droger eller att vara drogfri.

Nästa steg är att göra en funktionsanalys. Här undersöker man hur personens förstärkningssystem fungerar. Man går igenom vad som hände, vilka positiva och negativa konsekvenser beteendet får på kort och lång sikt. Vad föregick drickandet? Sedan går man igenom nyktert beteende och ser vilka förstärkare det finns där.

Nästa steg är nykterhetsprövning. Man förhandlar om en nykter period. En teknik för att påbörja process mot en beteendeförändring.

Man använder också tillfredsställelseskala, tacka nej träning, parrådgivning, och problemlösning.

CRA ingår i de sk nationella riktlinjerna. Men man kan fråga varför.