Jag kom i kontakt med beteendeterapin i början av 80 talet genom bla Sten Rönnberg och Anders Engkvist. Jag använde det som ett verktyg i behandlingen på Socialmedicinska mottagningen i Eksjö. Bla testades kontrollerat drickande med personer som hade ett begynnande problem med alkohol.

KBT grundar sig på inlärningspsykologi och socialpsykologi. Tonvikten är på samspelet mellan individen och dennes omgivning här och nu. Mindre tid ägnas åt det förflutna. Terapiformen utgår från antagandet att människans svårigheter i livet har sitt ursprung i hennes tanke och beteendeprocesser.

KBT är en strukturerad, målinriktad och tidsbegränsad behandlingsform. En stor del av behandlingen bygger på uppgifter som individen utför mellan träffarna.

Kännetecken för KBT

  • Strukturerat och målinriktat arbetssätt
  • Aktivt samarbete
  • Användning av hemuppgifter
  • Fokusering på nuet
  • Pedagogisk inriktning
  • Fokus på samspelet mellan tankar, känslor, fysiologi och beteende

Vanliga arbetssätt inom KBT

Ofta som ett första inslag. Består av information och karaktären hos individens problem, orsaker och möjligheter till behandling.

Exponering

Individen konfronteras med ett stimuli som utlöser en stark känsla (ex ångest). Exponering gör ofta i små steg.

Verbala metoder

Syftar till att förändra individens tankar. Man tränas i att bli uppmärksam på automatiska tankar och beteenden som följer ett visst känslomönster och ifrågasätter detta. Sen görs ett schema på detta.

Aktivering

Individen har ofta brist på aktivering, speciellt vid ex depression. Individen får hjälp att upprätta ex en lista på aktiviteter som han/hon tycker om eller har gjort.

Avslappning

Avslappning, mental träning och mindfulness minskar ångest och stress.

Färdighetsträning

Vissa problem beror på brist av sociala färdigheter. Dessa kan förändras med hjälp av ex rollspel och diskussioner.

KBT ingår i NLP/EFT modellen tillsammans med Lösningsinriktat arbetssätt som en ram för modellen.