NLP är så roligt och är en användbar manual på ditt tänkande.
Innehåll på sidan
 • Bakgrund
 • Lars-Erik Uneståhls betydelse för NLP  i Sverige
 • NLP är verktygslådan
 • Vad är NLP?
 • NLP:s tre områden
 • Tillämpningsområden
 • Grundpelare
 • Antaganden (livsfilosofier)
 • NLP verktyg
 • Anekdot vad NLP är
 • Utbildning i NLP

”En skattkista som aldrig sinar”

Bakgrund

Min första medvetna kontakt med NLP var i slutet av 80 talet då jag deltog i Lars-Erik Uneståhls första 20 poängs kurs i ”Personlig utveckling genom mental träning”  på högskolan i Örebro 1987. Kursen var upplagd som distansutbildning med lektioner på video, kassettband att träna och ett stort antal böcker. Skolan kommer till dig. Studera och praktisera kunskapen samtidigt. En sinnrik ide och en samhällsekonomisk vinst som tyvärr utmanar det traditionella skolsystemet och det gör man inte ostraffat.

Bland dessa böcker fanns ”Positiv påverkan” av John Steinberg där två kapitel beskriver NLP. Jag minns att jag redan då tyckte att NLP var en väldigt omfattande och spännande metod. Steinberg ger i sin bok referenser till en mängd böcker om NLP. Alla var på engelska vilket vid den tidpunkten blev ett tillfälligt hinder för mig.

Men det fanns en bok på svenska och det var ”Konsten att övertyga” skriven av Thure Eneroth som hade varit i USA och utbildat sig på NLP. Jag hämtade en mängd kunskaper och inspiration från denna bok.

Under fliken NLP/EFT modellen har jag återgivit några visdomsord från Eneroths bok som jag har haft nytta av under min behandlarkarriär. Det fanns en mening som fastnade hos mig och varit med mig sen dess och det är följande. Om en annan människa gör motstånd mot en ide du har, så är det problem. Du har själv skapat det” En mening som var en frigörelse för kreativitet och skapade stor flexibilitet hos mig. Vill jag kommunicera med personen jag möter så är det mitt ansvar. Jag får den respons jag framkallar. Detta borde vara ett av socialtjänstens och behandlarvärldens mantra.

1990 kom Uneståhl ut med fortsättning på kursen Mental träning  som hette ”Person, Team och Ledarskap” 20 poäng. I den kursen fanns en modul som ägnades åt NLP. Uneståhl intervjuvar Anders Ekman, en mycket duktig och trevlig NLP trainer. Kursbok var Anthony Robbins ”Din gränslösa styrka” Nu vaknade intresset för NLP på allvar.

92 gick jag en helgkurs på Internationella universitet i Göteborg för Anders. En fantastisk och inspirerande helg. Kursen spelades in men något misslyckades i inspelningen så kursen gjordes om några månader senare och blev en 5 poängs distans utbildning i NLP på högskolan i Örebro.

Jag gick denna kurs och då började det hände det saker. Det här blev en av milstolparna i min behandlarkarriär. Det blev plötsligt mycket fantastiskt roligt att jobba med behandling och förändring. Jag och många av de personer som då gick i behandling speciellt i uppföljningen fick ett oerhört lyft. Vi fick ett konkret verktyg som dessutom var roligt att praktisera då det dessutom gav positivt resultat. Anledningen var att NLP var och är en direkt översättning/modellering av subjektivt mänskligt beteende vilket innefattade både det kognitiva, känslor, kommunikation med eller utan ord och handling. Det kunde användas och användes av alla människor. NLP var och är vad varje människa gör det till.

NLP är verktygslådan

Man kan säga att de flesta metoder som används inom missbruksvården kan beskrivas som instruktioner, ritningar, böcker hur det fungerar och som man samtalar kring. NLP är själva verktygslådan där man tar upp ett verktyg och praktiskt börjar skruva in rätt inställning. Ett annorlunda sätt att jobba och en suverän självhjälpsmetod.

1996 fick vi som var anställda av Nässjö kommun besvara en enkät om vad personalen ville och önskade gå för utbildningar. Jag skrev på första plats NLP practitioner och angav tre skäl varför jag skulle gå denna utbildning. Min personliga utveckling vilket kunde förmedlas till alla kollegor inom socialtjänsten, vinst för kommunen både ekonomi och utveckling och till sist utvecklande för vårdsökande. Jag beviljades denna utbildning.

Så en varm sommardag 96 började jag första 4 dagars modulen på en 20 dagars NLP practitioner för Bo-Georg Sjöberg och Barbara Waggoner på NLP Institutet i Stockholm. Det skulle bli ca 80 dagars fysiska NLP utbildningar + en mängd nätutbildningar och framförallt praktik, praktik, praktik under de närmaste åren.

Jag vill passa på att tacka Bo.George för all kunskap och många trevliga minnen från alla utbildningar.

Vad är NLP?

”NLP är normen för den nya psykologin” citat Psykologi Today

”NLP kan vara den viktigaste sammanfattningen om mänsklig kommunikation som presenterats sen 60 talet” citat Science Digest

NLP  basers främst på systemteori, gestaltterapin, lingvistik, hypnoterapi, neuropsykologi och kognitiva metoder.

NLP utvecklades ursprungligen genom studier av beteendet hos framgångsrika terapeuter, sk modellering

NLP grundar sig på stora delar på empirism. Vill du förstå, handla!

NLP tillhandahåller tekniker och verktyg som tillåter dig att upptäcka de mer osynliga krafterna bakom en människas tänkande och beteende.

NLP lär ut hur du kan förändra ett inre tillstånd och förankra resurser.

NLP är en handlingsinriktad modell riktad på processen av att få individen att må så bra som möjligt.

NLP har upptäckt metoder, färdigheter och strategier för att utvidga individens interna representationer och skapa och utveckla mer effektiv kunskap av personliga interna val i olika livssituationer.

NLP behandlar vår subjektiva erfarenhet. Hur vår tankeprocess påverkar vår inre upplevelse och hur vår inre upplevelser påverkar vårt beteende. Man koncentrerar på tankarnas strukturer inte på att tolka innehållet som ju kan vara oändligt.

NLP är ett sätt att tänka på tänkandet. Hur vet vi att vi ska agera på ett visst sätt i en viss situation? Vår inre process ger oss den kunskapen. Detta styrs av våra värderingar, förställningar och erfarenheter hur vi skapar våra emotionella tillstånd.

NLP uppgift är inte att fastslå verkligheter utan istället förklara hur vi uppfattar verkligheten och hur vi gör det till praktisk handling. Det innebär att vi kan hjälpa människor att göra förändringar utan att veta vad innehållet och orsaken är. Vi hjälper människor att förändrar den mentala bilden och strukturen i tänkandet.

NLP är studier på subjektivt beteende och är ett utvecklande självhjälps verktyg.

Beteckningen NLP innehåller tre områden som tillsammans blivit NLP

Neuro (sinnets upplevelse som är ordlös)

Hänförs till att all information som lagras i vårt nervsystem och våra tankeprocesser och som hänger ihop med våra sinnen. Representationssystemet och dess minsta beståndsdelar i vårt tankesätt (submodaliteter) som tillsammans med våra värden, vårt trossystem och våra tidigare upplevelser styr våra känslor till det beteende vi visar upp.

Lingvistisk (beskrivande ord av upplevelsen)

Avser språket och hur vi använder det och hur vi påverkas av det. Språket avslöjar vårt tankesätt och våra övertygelser och vår bild av världen. Detta omfattar också vårt kroppsspråk.

Programmering

Refererar till våra beteendemönster och de mål vi sätt upp. NLP förbinder våra ord, tankar och den mening vi lägger i den upplevelse vi har med vårt beteende och vårt mål.

NLP innehåller mycket av det människan gör instinktivt och har gjort långt innan vi kände till ordet NLP. Modellen utvecklades till en av de mest växande psykologiska modellerna i världen men skiljer sig från många andra utvecklingsmodeller och kommunikationsmodeller genom att vara generativ. Alltså utvecklas hela tiden.

Några tillämpningsområden för NLP

 • Personlig utveckling
 • Konfliktlösning
 • Kommunikation
 • Stresshantering
 • Presentation
 • Mental kontroll
 • Psykoterapi
 • Ledarskap
 • Försäljning
 • Förhandling
 • Utvecklingssamtal
 • Hälsa
 • Sport
 • Coachning
 • Relationer
 • Skapa energi
 • Ha roligt

Grundpelare i NLP

Du själv

Är den mest viktiga delen i varje situation. Du gör NLP verkligt genom vad du gör. Din framgång beror på hur du hanterar dina tillstånd, hur resursfull du är och hur skicklig du är att använda dina resurser och verktyg. När dina mål, värden och övertygelser stämmer med dina ord och handlingar då är du kongruent och då blir det funktionellt.

Antaganden

Är de principer och filosofier som du tänker och tror på. De vägleder dig och bestämmer din tolkning av världen och styr ditt beteende. Jag brukar säga att det räcker med att läsa NLP antaganden varje dag morgon så får du energi och riktlinjer för dagen.

Rapport

Handlar om dina relationer. Den viktigaste relationen är med dig själv. Ju större fysisk och psykisk rapport du har med dig själv desto bättre är din hälsa eftersom kropp och själ är delar av samma system. Rapport är en förutsättning för bra kommunikation med andra. Det är viktigt att möta människor i deras karta av världen. Vi tycks ordna vår verklighet på ett sätt som speglar vårt inre tillstånd. Inre konflikter skapar yttre konflikter. Skapa alltid ett resurstillstånd först. Alltid tillståndet först.

Mål

Handlar om att veta vad du vill och var du ska. Om du inte vet detta kan du hamna var som helst. Det är viktigt att ta ut en kompassriktning mot det du vill och sedan gå i den riktningen både fysiskt, kognitivt och psykiskt.

Måltänkande har tre element:

 • Vara medveten om din nuvarande situation – Var är du nu?
 • Bli medveten om din önskade framtid – Var vill du vara?
 • Planera hur du ska komma från nuvarande tillstånd till det önskade genom att eliminera hinder och använda de resurser du har eller skapa dem.
Sinnesinformation

Innebär att du använder dina sinnen, se, höra, känna, lukta och smaka medvetet. Du får feedback från ditt inre bara du lyssnar och känner efter. Den här feedbacken ger dig möjlighet att justera dina beteenden. Den ger dig också möjlighet att bli mer medveten om skillnader i ditt tänkande.

Flexibilitet

Innebär att ju fler möjligheter och alternativ du har desto större chans till framgång både mentalt, andligt och kognitivt. Förändra det du gör tills du uppnår det du vill. NLP ger dig många verktyg av kvalitet till detta. Flexibilitet uppnås genom träning, träning, träning. Det är dessutom roligt.

Antaganden i NLP

Kartan är inte terrängen. Respektera alltid andra människors karta av världen.

Våra mentala kartor av världen är inte världen. Vi reagerar och påverkas av vår egen tolkning av världen snarare än direkt på världen. Våra inre kartor bestämmer hur vi beter oss och våra beteendens mening – inte verkligheten själv.

Meningen med kommunikation är den respons du får

Andra mottager vad vi säger genom deras inre mentala karta. Kännedom om hur vår kommunikation blir mottagen tillåter oss att justera oss så att vi blir tydligare i vår kommunikation.

Upplevelser har en struktur

Våra tankar, minnen, upplevelser och erfarenheter har en viss struktur. Allt vi tänker processas genom våra sinnen och visas i vårt språk och kroppsspråk.  När vi förändrar vårt tänkande förändras strukturen och när strukturen förändras påverkas innebörden och effekten av denna.

Människor skapar sina egna upplevelser

Mänskligt beteende har alltid ett syfte. Det finns alltid ett skäl. Vi vill alltid uppnå något även om vi inte alltid är på det klara med vad det är. De enda gränser som egentligen finns är de vi själva sätter upp. Frågan är ”vad vill jag” Nyckeln är att skapa tydliga mål.

Allt beteende har en positiv avsikt

Vårt beteende syftar alltid till att uppnå något som är värdefullt för oss. Det ser ofta ut som ett negativt beteende därför vi inte känner till det egentliga syftet. Våra beteenden vill alltid visa något för oss.

Människor har alla resurser de behöver eller så kan de skapa dem

Det enda vi behöver göra är att upptäcka vad vi redan kan och gör och sedan tillämpa det på ett sätt som ger oss de resultat vi eftersträvar. Det vi inte kan, kan vi lära oss.

Psyket och kroppen är delar av samma system

Våra tankar påverkar omedelbart vår muskulatur, andning och känslor vilka i sin tur påverkar våra tankar och beteenden. Det är inte möjligt att göra en förändring utan att både kroppen och psyket påverkas.

Det finns inga misslyckande, bara feedback

För att misslyckas måste man först förvänta sig detta. Hur du än beter dig får du feedback på ditt beteende. Det är bara olika reaktioner. Varje handling man gör leder närmare målet även om resultatet blir något annat än det man önskat.

I varje system är det den som är mest flexibel som utövar det största inflytandet

Om du sätter gränser för dig själv, sätter du gränser för dig själv. Att vara öppen och flexibel är att ha många alternativ att välja mellan.

Nuvarande beteende är bästa valet just nu

Vi väljer utifrån det vi kan se eller är medvetna om. Det är när vi upplever att vi inte har några val eller ha för få val som vi blir begränsade. Vi gör alltid det valet vi tror är bäst just nu.

Människor kommunicerar både på medveten och omedveten nivå

Omedveten kommunikation resulterar ofta i en känsla att något är på ett visst sätt. Våra erfarenheter och värderingar påverkar vad vi blir medvetna om. Tonfall och kroppsspråk innehåller ofta mer information än vad som sägs verbalt. Vi kan inte, inte kommunicera.

Om du vill förstå, handla!

Lärandet ligger i görandet. Jag hör och jag glömmer, jag ser och minns, jag gör och jag förstår. Det är speciellt viktigt att praktisera kunskap både fysiskt, kognitivt och mentalt i den miljön där kunskapen ska användas.

Motstånd hos en annan människa är en signal på bristande rapport

Det finns inga omotiverade människor. Fungerar inte kommunikationen så är man i olika kartor. Det är viktigt att möta människor i den värld de befinner sig.

Du vet mer än du vet att du vet

Människan har lösningen till sina egna problem, det är bara det att han/hon inte vet att han/hon vet det pga omedvetna tänkandet. Genom att bryta begränsningar och blockeringar aktiveras dina dolda resurser.

Om det inte fungerar gör något annorlunda

Om du gör vad du alltid har gjort så får du det du alltid fått. Upprepa inte negativa beteenden och tankemönster, utan försök att hitta andra beteenden och tankemönster.

NLP verktyg

Logiska nivåer

Representationssystemet

Submodaliteter

Ankring

Metaprogrammen

Metamodellen

Miltonmodellen

Tidslinjeterapi

Core transformation

Fobikuren

Dubbelswish

Eye movement integration

Förändra tekniker

Specifika övningar

Mer info inom kort

Följande lilla berättelse kan återspegla vad NLP är.

En vis man red in i en ödslig by en kväll i solnedgången. Han steg av sin kamel och frågade en av byborna, en ung man om han kunde få lite vatten. Naturligtvis sa den unge mannen och gav honom vatten. Resenären drack upp vattnet. Tack så mycket sa han och frågade om han kunde hjälpa till med något innan han for vidare. Ja, sa den unge mannen. Vi har en dispyt i vår familj. Jag är den yngste av tre bröder. Vår far dog nyligen och han lämnade efter sig 17 kameler. Han skrev i sitt testamente att halva hjorden skulle min äldste bor ha, en tredjedel skulle min andra bror ha och niondel skulle jag ha. Men hur delar vi på sjutton kameler? Vi vill inte slakta någon för de mer värda levande. Ta med mig till ditt hus sa resenären.

När han kom till huset såg han att de andra två bröderna sitta runt elden och gräla. Den yngste brodern avbröt dem och presenterade resenären.
”Jag tror jag kan hjälpa er” sa han.

Här, jag ger er min kamel som en gåva. Nu har ni arton kameler. Hälften går till den äldste brodern alltså 9 kameler. En tredjedel går till mellanbrodern, alltså 6 kameler och en niondel går till den yngste brodern, alltså 2 kameler.

Men det är ju bara 17 kameler sammanlagt sa den yngste brodern. Ja genom en lycklig omständighet är det en kamel över. Om ni ger tillbaka den till mig så kan jag fortsätt min resa. Och det gjorde han.

Hur är NLP likt den artonde kamelen? Det kunde vara som den visa mannen. Löser problemet snabbt och sen försvinner som om han aldrig varit där.
Utbildning i NLP

1. Information 3 timmar

2. Introduktionsutbildning.. Studiecirkel 30 timmar.

3. Grundutbildning  14 dagar som helg eller kvällskurs. Återkommer med program.

4. NLP och beroendeproblem

NLP är det mest flexibla sättet att behandla alkoholproblem då min NLP innehåller alla andra metoder i ett och har testats sen 90 i kommunal öppenvård med framgång.