Utbilda dig till NLP/EFT Coach

håll dina tankar

NLP/EFT är en anpassningsbar helhetsmodell för både öppenvård och slutenvård och kan snabbt etableras inom verksamheter där man sysslar med behandling, rehabilitering, utveckling och kommunikation.

NLP/EFT modellen är användbar på problem av olika slag såsom droger, psykiskt illamående, långtidssjukskrivning, stressymptom. Den är effektiv för personlig utveckling, ledarskap, bra relationer i arbetet och familjen.

NLP/EFT modellen är en pragmatisk utbildning och ett flexibelt arbetsredskap för personer som arbetar med behandling och utveckling inom socialtjänst, rehabilitering, kommunikation och coaching.

NLP/EFT modellen är en konkret och flexibel modell som är applicerbar på de flesta problemområden, utveckling och är anpassningsbar till andra behandlingsmodeller.

NLP/EFT modellen bygger främst på:

NLP, den nya psykologin som har utvecklats genom att modellera det bästa inom de kognitiva modellerna och hypnoterapin.

Lösningsinriktat tanke/arbetssätt där fokus är på nuet, lösningar och det som fungerar.

EFT (emotionell freedom technique)  psykologiskt akupunktur. Effektiv att hantera tillstånd.

KBT och beteendeanalyser

Mental träning, Energimedicin och Acupressur för kroppens, psykets välbefinnande och inre påverkan.

Psykosyntes och  Delpersonligheter för att underlätta och förstärka förändringsarbetet, dagliga kommunikationen  och utvecklingen.

Inslag av 12 stegs modellen för att matcha denna behandlingsmetod.

NLP/EFT modellen är lönsam både ”Mänskligt, Mentalt och Ekonomiskt” 
Utbilda dig till NLP/EFT Coach

En utbildning för dig som arbetar eller vill arbeta som behandlare eller coach. En utbildning som utvecklar dig själv, dina patienter/klienter, och verksamheten. Du lär dig ett effektivt, flexibelt och roligt arbetsredskap för arbetet med människor och hur du hanterar ditt eget tillstånd.

Innehåll i utbildningen
 • Ledarskap (grupp och inre ledare)
 • Vad är drivkraften och motivationen för beroende/sjuka?
 • NLP arbetsmodell
 • Vad är behandling/coaching?
 • Olika behandlingsmetoder och alternativ
 • Känslor och roller i processen
 • Psykologiska blockeringar och andra hinder
 • Stress och stresshantering  
Grundläggande kunskap i hur människan tänker                        
 • Kommunikationsmodellen
 • Inlärning
 • Tankemodellen
 • Ansvarsmodellen
 • Personlighetsmodellen
 • Hjärnan och dess funktion
 • Logiska Nivåer
 • Tänkandets psykologi och fysiologi
Grundläggande kommunikation
 • Problem/Lösningstänkande
 • Dissociation och association
 • Rapport och kalibrering
 • Metaprogram
 • Perceptuella positioner
 • Roller och tillstånd i samtalet
 • Relationstrianglarna
Kommunikationen hur vi påverkar och förhandlar.
 • Avläsa och använda verbala och icke verbala beteenden.
 • Hur förstärka och förankra positiva resurser
 • Hur ställa de rätta frågorna
 • Förhandlingstekniker
 • Språkmönster
 • Presentationstekniker
 • Hantera och påverka tillstånd  
Intervjutekniker
 • Intervjun som ömsesidig process
 • Förändring före första samtalet
 • Vad är problemet
 • Undantag & skillnader
 • Framtidsfrågor/Målfrågor
 • Skal frågor
 • Förändringsfrågor & Följa upp frågor
 • Hantera frågor
 • Metafrågor
 • Problem till resultat
 • Kroppskommunikation
Samarbete behandlare/klient. Samarbete (arbetsledare/arbetstagare)
 • Skapa rätt klimat för alla slags relationer.
 • Hur får vi individen mer aktiv och ta mer ansvar?
 • Mål och syften med samtalet eller mötet.
Din eget tillstånd som behandlare.
 • Hur kan du vara så resursfull som möjligt i mötet?
 • Hur kan du hantera din egen stress?
 • Hur kan du bli av med dina egna blockeringar eller hinder?
Mental kontroll
 • Avslappning, självhypnos och mindfulness
 • Specifikt riktade hypnosprogram
 • Stresshantering
 • Tankepaus tekniker
 • Grundläggande kunskap i EFT
Personlig utveckling
 • Värden som grund (personliga och grupp)
 • Trossystemet (övertygelser)
 • Beslutsstrategier
 • Delpersonligheter
 • Självbild/Självförtroende
 • Målbilden som verktyg
 • Framtida mål
 • Disney strategin
Förändringsverktyg
 • Förändringsprocessen i 7 steg
 • Fantasitekniker
 • Resursankring och kollaps
 • Ankring i flera steg
 • Submodaliteter
 • Swish/Swosh
 • Fobikuren
 • Tidslinjeterapi
 • Skapa ett nytt beteende
 • Reframingtekniker
 • EFT (psykologisk akupunktur)
 • TFT (tankefältsterapi)
 • Exponering med förnuft
 • Övriga tekniker

Projekt

I utbildningen ingår att planera och genomföra ett projektarbete där du praktiserar och coachar/handleder 2 personer och en grupp som redovisas både skriftligt och muntligt.

Övrigt

Utbildningen är 2 dagar i månaden. Mellan utbildningsdagarna har deltagarna fokus på projekten och tilldelade träningsuppgifter och handledning. Utbildningen kan anpassas till arbetsplatsens behov både med kunskap och tid. Exempelvis 1, 2 eller 4 dagar moduler. Det finns också möjligheter att delta i enstaka moduler (Ingen certifiering).

Certifikat

För att bli godkänd och certifierad NLP/EFT Coach krävs närvaro under utbildningsdagarna. Inlämnade skriftliga referenser. Skriftligt prov. Redovisning av arbete med individuella personer muntligt. Redovisning av grupp-projekt muntligt och skriftligt. Ett engagerande och kamratligt uppträdande.